GIỚI THIỆU


Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 được thành lập theo Quyết định số 2321/QĐ-UB ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Thành phố trực thuộc Sở Lao Động – Thương binh và Xã hội Thành Phố Hải Phòng. Chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm: Tiếp nhận, cắt cơn giải độc, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách, tổ chức lao động trị liệu và tái hòa nhập cộng đồng cho đối tượng nghiện ma túy thực hiện theo Nghị định 135/CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ..


Học viên vào Trung tâm được thực hiện theo Nghị định số 135/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ và được thực hiện quy trình cai nghiện thành 5 giai đoạn theo Thông tư 41/TTBLĐTBXH-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế gồm các giai đoạn sau:


- Tiếp nhận phân loại;

- Điều trị cắt cơn giải độc, điều trị các bệnh nhiễm trùng cơ hội;

- Giáo dục phục hồi hành vi nhân cách;

- Lao động trị liệu học nghề;

- Giai đoạn phòng, chống tái nghiện, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng.


HÌNH ẢNH CỦA TRUNG TÂM: